Klachtenregeling en de WKKGZ

Informatieverstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mocht dit zo zijn, bespreek deze klacht dan rechtstreeks met mij. Op deze manier kunnen we er samen naar kijken en samen tot een overeenstemming komen.

Mochten we er samen niet uitkomen of vindt u het om welke reden dan ook niet prettig om met mij in gesprek te gaan, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.

De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.